Инновацион эшчәнлек бүлеге

назад

Бүлек дәүләт идарәсенең түбәндәге функцияләрен гамәлгә ашыруда катнаша:
социаль-икътисадый программалаштыру (01.01);

озак сроклы этапта социаль-икътисадый программалаштыру (01.01.1);
планлаштырыла торган елга социаль-икътисадый программалаштыру (01.01.2);

инновация эшчәнлеген үстерү белән идарә итү (01.11), түбәндәге өлештә:

- Татарстан Республикасының бердәм дәүләт инновация сәясәтенең норматив-хокукый, мәгълүмати-методик һәм оештыру-административ нигезләрен эшләү һәм гамәлгә ашыру;

- Татарстан Республикасының инновацион инфраструктурасын үстерүгә идарә итү;

- Татарстан Республикасында инновация проектлары белән идарә итү ысулларын һәм механизмнарын эшләү һәм камилләштерү, шулай ук Татарстан Республикасы икътисадының реаль секторына алдынгы технологияләрне трансфертлау өчен шартлар тудыру;

- Татарстан Республикасында фәнни һәм инновация эшчәнлеген үстерү стратегиясен эшләү;

- Татарстан Республикасы инновация үсешенең кыска сроклы һәм урта сроклы программаларын эшләү;

- инновацияләрне урта һәм озак сроклы перспективаларга бүлү буенча Татарстан Республикасының социаль-икътисадый үсеш фаразлары параметрларын эшләү.

Бүлекнең бурычлары:
- инновацион процессларның характерлы үзенчәлекләрен, тенденцияләрен һәм перспективаларын анализлау һәм Татарстан Республикасы икътисадын инновацион үстерүнең өстенлекле юнәлешләрен билгеләү;

- дәүләт ярдәме һәм инновация процессларын стимуллаштыру мәсьәләләрен җайга сала торган Татарстан Республикасының норматив хокукый базасын булдыру һәм камилләштерү;

- Татарстан Республикасында инновация инфраструктурасы белән идарә итү механизмнарын һәм ысулларын эшләү;

- Татарстан Республикасында гражданнар өчен билгеләнгән фәнни-тикшеренү һәм тәҗрибә-конструкторлык эшләре нәтиҗәләрен дәүләт исәбенә алу һәм саклау системасын эшләү һәм гамәлгә кертү;

- Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән республикада уздырыла торган гамәли тикшеренүләр һәм эшләнмәләр исемлеген булдыру;
- инновация юнәлешендәге иҗтимагый-агарту чараларын оештыру, әзерләү һәм уздыру;

- Татарстан Республикасының инновацион инфраструктура субъектлары эшчәнлегенә мониторинг һәм анализ, инновацион инфраструктура субъектлары реестрын алып бару;

- инновацион эшчәнлек мәсьәләләре буенча материаллар әзерләү:

      - Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дәүләт Советына еллык Юлламаларына кертү өчен;
  - министрлык коллегияләрендә карау өчен;

      - Татарстан Республикасы Иминлек Советы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты утырышларында карау өчен;

      - федераль һәм республика дәүләт хакимияте органнарына җибәрү өчен;

      - министрлык тарафыннан бастырып чыгарыла торган басмаларга кертү өчен;
 - дәүләт хакимиятенең федераль һәм республика органнары, шулай ук җирле үзидарә органнары белән инновация эшчәнлеге өлкәсендә дәүләт сәясәтен үткәргәндә һәм гамәлгә ашырганда аларга тапшырылган дәүләт вәкаләтләре кысаларында үзара хезмәттәшлек итү.

Инновацион эшчәнлек бүлеге
Данилова Ирина Ростиславовна
Җитәкченең урынбасары
Телефон:
(843) 524-91-39
Email:
Ибрагимова Камилла Марат кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 524-91-36
Email:
Локманова Альбина Наил кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 524–90–25
Email:
Гыймалдинова Анастасия Сергеевна
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
(843) 524-91-36
Email:
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International