Кара һәм төсле металл калдыкларын җыю, саклау, эшкәртү һәм сату эшчәнлеген лицензияләү буенча дәүләт хезмәте

1. Дәүләт хезмәтенең исеме

Кара һәм төсле металл калдыкларын җыю, саклау, эшкәртү һәм сату эшчәнлеген лицензияләү.

 

2. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсенең тасвирламасы

Лицензия, лицензиянең яңадан рәсмиләштерелгән лицензиясе, лицензия дубликаты, лицензия күчермәсе, лицензиянең гамәлдә булуын туктату турында хәбәрнамә, лицензияләр реестрыннан өземтә белән хат.

Лицензия бирүдән (яңадан рәсмиләштерүдән) баш тарту турында хәбәрнамә.

 

3. Дәүләт хезмәте күрсәтү срогы, шул исәптән дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы оешмаларга мөрәҗәгать итү кирәклеген исәпкә алып, туктатып тору мөмкинлеге Россия Федерациясе кануннарында каралган очракта дәүләт хезмәте күрсәтү срогын туктатып тору, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе булган документларны бирү (җибәрү) вакыты

Лицензияне бирү лицензия бирү хаккында рәсмиләштерелгән гаризаны һәм аңа кушып бирелә торган документларның тулы күләмен тиешле рәвештә алган көннән алып 34 эш көне эчендә башкарыла.

Лицензияне яңадан рәсмиләштерү (юридик зат яки шәхси эшкуар тарафыннан гамәлгә ашырылучы лицензияләнә торган эшчәнлек төренең адресларын үзгәртү, лицензияләнә торган эшчәнлек төрен тәшкил итүче башкарыла торган эшләр исемлеген үзгәртү очракларында) лицензияне яңадан рәсмиләштерү хакында рәсмиләштерелгән гаризаны һәм аңа кушып бирелә торган документларның тулы күләмен тиешле рәвештә алган көннән алып 30 эш көне эчендә башкарыла.

Лицензияне яңадан рәсмиләштерү (юридик затны үзгәртеп кору рәвешендә реорганизация, юридик затның исемен, урнашу урынын үзгәртү, шулай ук шәхси эшмәкәрнең яшәү урынын, исемен, фамилиясен һәм (булган очракта) әтисенең исемен, шәхесне таныклаучы документ реквизитларын үзгәртү, лицензияләнгән эшчәнлек төрен гамәлгә ашыру урыннарының аерым адреслары буенча эшчәнлеген туктату очракларында) лицензияне яңадан рәсмиләштерү хакында рәсмиләштерелгән гаризаны һәм аңа кушып бирелә торган документларның тулы күләмен тиешле рәвештә алган көннән алып 10 эш көне эчендә башкарыла.

Лицензия дубликатын һәм лицензия күчермәләрен бирү лицензиатның лицензия дубликатын яисә лицензия күчермәләрен алуы турында гариза алынганнан соң 3 эш көне эчендә башкарыла.

Лицензиянең гамәлдә булу вакытын туктату лицензиат гаризасын алган көннән соң 5 эш көне эчендә башкарыла.

Кара һәм төсле металл калдыкларын әзерләүгә, саклауга, эшкәртүгә һәм реализацияләүгә лицензияләр реестрыннан (алга таба – лицензияләр реестры) белешмәләр лицензияләр реестрыннан белешмәләр алу турында гариза алынганнан соң 4 эш көне эчендә бирелә.

Дәүләт хезмәте күрсәтү вакыты ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында документлар һәм (яки) мәгълүмат алу кирәк булган очракта, әмма ун эш көненнән дә артмау шарты белән, туктатыла. Кабат туктатып тору рөхсәт ителми.

Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган документ лицензия алырга теләүченең, лицензиатның мөрәҗәгать иткән көнендә бирелә.

Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булып торган документның гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын кулланып җибәрелүе дәүләт хезмәте нәтиҗәсен рәсмиләштерү һәм теркәү көнендә гамәлгә ашырыла.

Лицензияләр реестры Министрлыкның рәсми сайтында ачык рәвештә урнаштырылган.

 

4. Дәүләт хезмәтен һәм хезмәтләрен күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган норматив хокукый актлар нигезендә мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылырга тиешле дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган кирәкле документларның тулы исемлеге, мөрәҗәгать итүче тарафыннан аларны алу ысуллары, шул исәптән электрон формада, аларны тапшыру тәртибе.

4.1. Лицензия алу өчен:

а) лицензия бирү турында гариза (регламентка 1 нче кушымта);

б) лицензия алырга теләүченең лицензияләнгән эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле һәм хаклары күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән (күрсәтелгән реестрда мондый хаклар теркәлгән очракта, бу җир кишәрлекләре, биналар, төзелмәләр һәм корылмалар турында белешмәләр бирелә) үзенә караган җир кишәрлекләре, биналар, төзелмәләр һәм корылмалар (биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның бердәм аерым бер өлеше) булуын раслаучы документларның күчермәләре;

в) лицензия алырга теләүченең лицензияләнгән эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен кулланыла торган үз милке хокукындагы яки башка канунлы нигездәге техник чаралар, җиһазлар һәм техник документлар булуын раслаучы документлар күчермәләре;

г) лицензия алырга теләүче белән кара металл ватыклары белән эш итү кагыйдәләре таләпләре һәм төсле металл ватыклары белән эш итү кагыйдәләре таләпләре нигезендә хезмәт килешүләре төзегән хезмәткәрләрнең квалификациясен раслый торган документлар күчермәләре;

д) кара металл ватыклары белән эш итү кагыйдәләре һәм төсле металл ватыклары белән эш итү кагыйдәләре таләпләре нигезендә лицензия алырга теләүченең җитәкчесе тарафыннан расланган ватык-калдыклар һәм калдыкларны радиацион контрольдә тоту һәм шартлаткыч куркынычсызлыкка контроль үткәрү өчен җаваплы затларны билгеләү турында документларның күчермәләре;

е) теркәлә торган документлар исемлеге.

4.2. Лицензияне яңадан рәсмиләштерү өчен (лицензияләнә торган эшчәнлекнең юридик заты яки шәхси эшкуар тарафыннан гамәлгә ашыру урыннары үзгәргән очракларда, лицензияләнә торган эшчәнлек төрен тәшкил итүче башкарыла торган эшләр исемлеге):

а) лицензияне яңадан рәсмиләштерү турында гариза (регламентка 2 нче кушымта);

б) 1 пунктның «б», «в», «г», «д» пунктчаларында күрсәтелгән белешмәләрне үз эченә алган документлар күчермәләре;

в) кәгазьдә яисә электрон имза белән кул куелган электрон документ рәвешендәге лицензиянең оригиналы;

г) теркәлә торган документлар исемлеге.

4.3. Лицензияне яңадан рәсмиләштерү өчен (юридик затны үзгәртеп кору рәвешендә үзгәртеп кору, аның исемен, урнашу урынын үзгәртү, шулай ук яшәү урынын, исемен, фамилиясен һәм (булган очракта) әтисенең исемен, шәхесне таныклаучы документ реквизитларын үзгәртү, лицензияләнгән эшчәнлек төрен гамәлгә ашыру урыннарының аерым адреслары буенча эшчәнлек туктатылган очракларда):

а) лицензияне яңадан рәсмиләштерү турында гариза (регламентка 2 нче кушымта);

б) кәгазьдә яисә электрон имза белән кул куелган электрон документ рәвешендәге лицензиянең оригиналы;

в) теркәлә торган документлар исемлеге.

4.4. Лицензия дубликатын яки лицензия күчермәләрен алу өчен:

а) лицензия дубликатын яисә лицензия күчермәләрен бирү турында гариза (Регламентка 3 нче кушымта);

б) лицензия дубликатын бирү турындагы гаризага лицензия бозылган очракта, лицензиянең бозылган бланкы теркәлә.

4.5. Лицензиянең гамәлдә булуын туктату өчен:

лицензиатның лицензиянең гамәлдә булуын туктату турында гаризасы (регламентка 4 нче кушымта).

4.6. Лицензияләр реестрыннан белешмәләр бирү өчен:

лицензияләр реестрыннан белешмәләр бирү турында гариза (регламентка 5 нче кушымта).

Дәүләт хезмәте алу өчен гариза бланкын мөрәҗәгать итүче министрлыкка шәхси мөрәҗәгать иткәндә ала ала. Бланкның электрон формасы министрлыкның рәсми сайтында урнаштырылган.

Гариза һәм кушып бирелә торган документлар гариза бирүче тарафыннан кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе тарафыннан тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин:

гариза бирүче исеменнән ышаныч кәгазе нигезендә эшләүче зат;

почта аша.

Гариза һәм документлар шулай ук гариза бирүче тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән кул куелган электрон документ рәвешендә, гомуми керүнең мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрләре, шул исәптән «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәре һәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы аша да тапшырылырга мөмкин.

 

5. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге

Документларны кабул итүдән баш тарту каралмаган

 

6. Дәүләт хезмәте күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасын яисә башка түләүне алу тәртибе, күләме һәм нигезләре

Дәүләт хезмәте түләү нигезендә бирелә.

Дәүләт пошлинасы:

лицензия бирү-7500 сум;

лицензиянең булуын раслаучы документны һәм (яки) мондый документка кушымтаның лицензияләнгән эшчәнлек төрен гамәлгә ашыру урыннары турындагы белешмәләргә өстәмәләр кертүгә бәйле рәвештә-3500 сум;

лицензияне һәм (яки) мондый документка башка очракларда 750 сум кушымтаны яңадан рәсмиләштерү;

лицензия дубликатын бирү-750 сум.

Түләү алучы:

ТР буенча ФКИ (ТР Икътисад министрлыгы)

Түләү алучының реквизитлары:

ГРКЦ НБ РТ, Россия Банкы, Казан шәһәре

БИК 049205001

ИНН 1655141501

КПП 165501001

ОКТМО 92701000

Р/счет 40101810800000010001

Бюджет классификациясе коды 70210807082011000110.

Лицензияләр реестрыннан белешмәләр бушлай бирелә.

Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча бирелгән документка министрлык һәм (яки) вазыйфаи зат, күпфункцияле үзәк һәм (яки) күпфункцияле үзәк хезмәткәре гаебе белән җибәрелгән хаталарны төзәтүгә юнәлдерелгән үзгәрешләр кертелгән очракта, гариза бирүчедән түләү алынмый.

 

7. Мондый түләү күләмен исәпләү методикасы турындагы мәгълүматны да кертеп, дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр күрсәткән өчен түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләрне күрсәтү таләп ителми.

 

8. Дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, Федераль канунның 16 маддәсендәге 11 өлешендә күрсәтелгән оешмалар, шулай ук аларның вазыйфаи затлары, дәүләт хезмәткәрләре, эшчеләре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе

Мөрәҗәгать итүчеләр Министрлыкның карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы), Министрлыкның вазыйфаи заты яисә Министрлыкның дәүләт граждан хезмәткәре турында шикаятьләрне судка кадәр тәртиптә министрлыкка бирергә хаклы. Дәүләт хезмәте күрсәтүгә бәйле рәвештә министр тарафыннан кабул ителгән карарлар, гамәлләр (гамәл кылмау) турындагы шикаятьләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына тапшырыла.

Күп функцияле үзәк хезмәткәренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турындагы шикаятьләр күпфункцияле үзәк җитәкчесенә, КФҮнең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турындагы шикаятьләр КФҮ оештыручысына бирелә.

Оешма хезмәткәрләренең әлеге 210-ФЗ номерлы Федераль канунның 16 маддәсендәге 11 өлешендә каралган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турындагы шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә тапшырыла.

 

9. Элемтә өчен мәгълүмат

Министрлыкның урнашу урыны: Казан ш., Мәскәү ур., 55.

Министрлыкның эш графигы: шимбә һәм якшәмбе көннәреннән тыш, дүшәмбе – пәнҗешәмбе 9.00 дән 18.00 гә кадәр, җомга 9.00 дән 16.45 кә кадәр, төшке аш 12.00 дән 12.45 кә кадәр. Җәмәгать транспортында «Камал Театры» яки «Париж Коммунасы урамы» тукталышына кадәр барасы:

- автобуслар № 1, 2, 6, 10, 10а, 23, 30, 31, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71,72, 74, 91;

- 3, 5, 7 нче троллейбуслар.                 

Керү пропуск һәм (яки) шәхесне раслаучы документ аша.

Министрлыкның Административ реформалар мәсьәләләре идарәсе лицензияләү бүлегенең белешмә телефоннары: 524-91-48, 524-91-49, 524-90-22.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International