Татарстан Республикасы муниципаль районнары, шәһәр округлары җирле үзидарә органнары һәм оешмалары җитәкчеләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге турында халыктан сораштырулар


pdf
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының 01.08.2016 елның 254 № - лы боерыгы "Татарстан Республикасы шәһәр округлары һәм муниципаль районнары җирле үзидарә органнары, республика һәм муниципаль дәрәҗәләрдә эш итүче унитар предприятиеләр һәм учреждениеләр, акцияләренең контроль пакеты Татарстан Республикасы милкендә яки муниципаль милектә булган акционер җәмгыятьләре җитәкчеләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге турында халыктан сораштырулар үткәрү формасына үзгәрешләр кертү хакында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының"Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының" Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы мәсьәләләре "2005 ел, 6 июль, 325 нче карары белән расланган Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында" 2013 ел, 31 декабрь, 1089 нчы карары
PDF,
pdf
PDF,
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International